Ir. Paulus Insap Santosa, M.Sc., Ph.D (Universitas Gajah Mada Yogyakarta)

Deris Setiawan, S.Kom., M.Kom., Ph.D (Universitas Sriwijaya)

Fatoni, M.M., M.Kom (Universitas Bina Darma)

Deni Apriadi, S.Kom., M.Kom (Universitas Dehasen Bengkulu)

Robi Yanto, S.Kom., M.Kom (Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau)

Ismail Setiawan, M.Kom (Universitas 'Aisyiyah Surakarta)